Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0060Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0060

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer
(EP-PE_TC1-COD(2018)0060)

14.3.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: