Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0060Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0060

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 14. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu ienākumus nenesošiem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013
(EP-PE_TC1-COD(2018)0060)

14.3.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: