Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2018)0060Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2018)0060

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 14. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách
(EP-PE_TC1-COD(2018)0060)

14.3.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: