Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2018)0061Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2018)0061

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0061)

17.4.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: