Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0061Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0061

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0061)

17.4.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: