Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0081Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0081

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 27. marca 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
(EP-PE_TC1-COD(2018)0081)

27.3.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: