Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0082Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0082

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0082)

  12.3.2019

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: