Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0090Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0090

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu
(EP-PE_TC1-COD(2018)0090)

17.4.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: