Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0104Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0104

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 4. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto tiesības brīvi pārvietoties, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu
(EP-PE_TC1-COD(2018)0104)

4.4.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: