Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2018)0105Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2018)0105

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2018)0105)

17.4.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: