Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2018)0105Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2018)0105

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena naisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle
(EP-PE_TC1-COD(2018)0105)

17.4.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: