Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2018)0105Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2018)0105

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV
(EP-PE_TC1-COD(2018)0105)

17.4.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: