Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0105Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0105

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF
(EP-PE_TC1-COD(2018)0105)

17.4.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: