Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0109Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0109

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om en flerårig återhämtningsplan för medelhavssvärdfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2107
(EP-PE_TC1-COD(2018)0109)

4.4.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: