Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2018)0110Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2018)0110

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 31 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu, за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията
(EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

31.1.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: