Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0110Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0110

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om gennemførelse af topdomænet .eu og dets funktion, om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004
(EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

31.1.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: