Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2018)0110Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2018)0110

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 31 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

  31.1.2019

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: