Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2018)0110Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2018)0110

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 31. siječnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu, izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

  31.1.2019

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: