Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0110Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0110

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2019 m. sausio 31 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/... dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 bei panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

  31.1.2019

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: