Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0110Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0110

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 31. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par .eu augstākā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar ko groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004
(EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

31.1.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: