Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0113Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0113

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

  18.4.2019

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: