Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0139Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0139

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU
(EP-PE_TC1-COD(2018)0139)

18.4.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: