Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0158Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0158

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: