Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0158Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0158

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/... dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: