Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0158Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0158

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: