Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2018)0179Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2018)0179

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
(EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

18.4.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: