Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2018)0179Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2018)0179

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

  18.4.2019

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: