Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2018)0189Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2018)0189

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
(EP-PE_TC1-COD(2018)0189)

16.4.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: