Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0228Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0228

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0228)

  17.4.2019

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: