Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0304Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0304

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1627 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2115/2005 i (WE) nr 1386/2007
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0304)

  17.4.2019

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: