Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0322Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0322

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: