Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0322Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0322

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: