Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0322Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0322

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 4. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: