Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0330AEuropos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0330A

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

17.4.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: