Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0330AEiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0330A

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) Nr. 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

17.4.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: