Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2018)0330APozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2018)0330A

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

17.4.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: