Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0434Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0434

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0434)

  13.3.2019

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: