Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0436Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0436

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
(EP-PE_TC1-COD(2018)0436)

13.3.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: