Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2019)0001BПозиция на Европейския парламент
TC1-COD(2019)0001B

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 8 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) 2019/816 и (ЕС) 2019/818 по отношение на определянето на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им
(EP-PE_TC1-COD(2019)0001B)

8.6.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: