Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2019)0001BPozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2019)0001B

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 8. júna 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/816 a (EÚ) 2019/818, pokiaľ ide o stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia
(EP-PE_TC1-COD(2019)0001B)

8.6.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: