Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2019)0030Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2019)0030

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за продължаването на текущите дейности за образователна мобилност по програмата „Еразъм +“, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
(EP-PE_TC1-COD(2019)0030)

13.3.2019

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: