Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2019)0030Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2019)0030

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
  (EP-PE_TC1-COD(2019)0030)

  13.3.2019

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: