Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2019)0179Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2019)0179

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 22. listopada 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene
(EP-PE_TC1-COD(2019)0179)

22.10.2019

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: