Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2019)0179Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2019)0179

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. spalio 22 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (ES) 2019/501 ir (ES) 2019/502, kiek tai susiję su jų taikymo laikotarpiais
(EP-PE_TC1-COD(2019)0179)

22.10.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: