Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2019)0179Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2019)0179

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 22. októbra 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/501 a (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania
(EP-PE_TC1-COD(2019)0179)

22.10.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: