Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2019)0188Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2019)0188

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 11 ноември 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)
(EP-PE_TC1-COD(2019)0188)

11.11.2020

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: