Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2019)0188Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2019)0188

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. november 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/... om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger
(EP-PE_TC1-COD(2019)0188)

11.11.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: