Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2019)0188Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2019)0188

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. novembra 2020 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/..., ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)
(EP-PE_TC1-COD(2019)0188)

11.11.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: