Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2019)0246Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2019)0246

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2020 m. lapkričio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1139, kiek tai susiję su žvejybos pajėgumo Baltijos jūroje mažinimu, ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014, kiek tai susiję su rytinės Baltijos jūros dalies menkes, vakarinės Baltijos jūros dalies menkes ir vakarinės Baltijos jūros dalies silkes žvejojančių laivynų žvejybos veiklos nutraukimu visam laikui
  (EP-PE_TC1-COD(2019)0246)

  11.11.2020

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: