Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2020)0006Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2020)0006

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
(EP-PE_TC1-COD(2020)0006)

18.5.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: